ΑΚΤΙΝΑ Ι και ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ – Ααδφαλιστικά Σεμινάρια Διαμεσολάβησης

ΑΚΤΙΝΑ Ι και ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ – Ααδφαλιστικά Σεμινάρια Διαμεσολάβησης (Φεβρουάριος 2021)

Η Ρόκας Δικηγορική Εταιρία προσφέρει δύο καινοτόμα Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων με τη μορφή e-learning, σε συνεργασία με την εταιρία Compact A.E. η οποία εξειδικεύεται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και ανέλαβε την ηλεκτρονική και τεχνολογική διαμόρφωση των σεμιναρίων.

Τα σεμινάρια είναι πιστοποιημένα από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΕΕ 181/28.01.2021).

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τα σεμινάρια, που έχουν τίτλο ΑΚΤΙΝΑ Ι και ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ, καλύπτουν ζητήματα του Τομέα Β’ της ΠΕΕ 169/29.04.2020 της Τράπεζας της Ελλάδος (Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς).
Στο τέλος κάθε ενότητας θα ακολουθεί διαδικασία εξέτασης με τη μέθοδο της πολλαπλής επιλογής και εν συνεχεία θα εκδίδεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο θα μπορεί να
υποβληθεί από τους συμμετέχοντες στο αρμόδιο Επιμελητήριο, και να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις συνεχούς εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα τα σεμινάρια περιλαμβάνουν:

ΑΚΤΙΝΑ Ι – 9 ώρες
Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων: Υποχρεώσεις
διαμεσολαβητή – ΙDD, Aιτιάσεις, Επίλυση Διαφορών, PRIIPs

ΑΚΤΙΝΑ ΙΙ – 7 ώρες
Η Ασφαλιστική Σύμβαση, υποχρεώσεις προς πελάτες –
Προστασία Καταναλωτών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ
Τα δύο αυτά Σεμινάρια απευθύνονται:
• σε όλους τους πιστοποιημένους (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές,
• σε στελέχη / υπαλλήλους ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται άμεσα με τη διανομή των (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων οι οποίοι υπόκεινται σε υποχρεώσεις συνεχούς εκπαίδευσης, προκειμένου να διατηρούν επαρκές επίπεδο επαγγελματικής ικανότητας και απόδοσης, και είτε να διατηρήσουν την εγγραφή τους ως (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στο ειδικό μητρώο, είτε να συνεχίσουν τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας διανομής από πλευράς (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων.

Τα Σεμινάρια ΑΚΤΙΝΑ περιλαμβάνουν, πέραν της απλής καταγραφής του θεσμικού πλαισίου και στοιχεία που εξασφαλίζουν την εμβάθυνση, ως και ειδικότερες επεξηγήσεις με πρακτικά
παραδείγματα, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αντιληφθεί τους σκοπούς των ρυθμίσεων και τις πρακτικές λύσεις που δίνει ο νόμος και οι εφαρμοστικές αποφάσεις, όπως και, σε περιορισμένες περιπτώσεις, οι αποφάσεις των δικαστηρίων.

Οι εκπαιδευόμενοι που θα λάβουν μέρος στα σεμινάρια θα έχουν την ευκαιρία να ανανεώσουν τις γνώσεις τους, να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στην (αντ)ασφαλιστική αγορά,
αλλά και να επιμορφωθούν στα πλέον εξεζητημένα θέματα του κλάδου (π.χ. IBIPs, PRIIPs κλπ).

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, σε γνωστικό επίπεδο, απαιτούνται μόνο οι βασικές γνώσεις σε θέματα του (αντ)ασφαλιστικού κλάδου, δηλαδή ο συμμετέχων στο σεμινάριο να
διαθέτει τουλάχιστον την απαραίτητη αρχική Πιστοποίηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Related Posts