Η νέα Οδηγία 2021/2118 σχετικά με την τροποποίηση και συμπλήρωση της κωδικοποιημένης Οδηγίας 2009/103 για την υποχρεωτική ασφάλιση από ατυχήματα αυτοκινήτων