Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

insights from Mira Todorovic Symeonides’ article in Kathimerini’s K, December 10, 2023

Η ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉ ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως για ιδία χρήση και, δευτερευόντως, για διοχέτευση τυχόν πλεονασμάτωνστο σύστημα μεταφοράς ή στο δίκτυο διανομής (ιδιοκατανάλωση), αποτελεί ολοένα και πιο σημαντικό μέτρο για την αντιμετώπιση της έκθεσης καταναλωτών και επιχειρήσεων σε υψηλές και ασταθείς τιμές ενέργειας, την επίτευξη της απαιτούμενης μείωσης ζήτησης ενέργειας και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού. Η ιδιοκατανάλωση από ΑΠΕ(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) ή ΣΗΘΥΑ(Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης) συμβάλλει επίσης στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στην ενεργειακή μετάβαση.

Η ιδιοκατανάλωση προερχόμενη από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ μπορεί να συνδέεται με το δίκτυο/σύστημα ή να είναι αυτόνομη, να γίνεται από κοινού (π.χ. από μια πολυκατοικία ή ένα εμπορικό κέντρο) ή και με συμμετοχή τρίτου( π.χ. ενός προμηθευτή), ενώ μπορεί να συνδέεται με αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τον νόμο 5037/28.03.2023, ο οποίος ενσωματώνει δύο Οδηγίες της ΕΕ για τις ΑΠΕ και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας[συγκεκριμένα τις Οδηγίες υπ’αριθ.(ΕΕ) 2018/2001 και 2019/944], επήλθαν σηματικές αλλαγές για τους ιδιοκαταναλωτές από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Ειδικότερα, τίθενται όρια στον ενεργειακό συμψηφισμό και προωθείται η αποθήκευση (η οποία αυξάνει το ποσοστό ταυτοχρονισμού παραγόμενης και καταλισκόμενης ενέργειας και περιορίζει την έγχυση πλεονάζουσας ενέργειας) και η ταυτοχρονισμένη αυτοπαραγωγή με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας(net billing), απευθείας στους καταναλωτές, στους προμηθευτές ή και μέσω συμβάσεων εμπορίας, επιτρέποντας έτσι τον συμψηφισμό της αξίας της εγχεόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια. Η αποζημίωση μπορεί να είναι με τη μορφή

For the full article, please download:

Related Posts